már 20 2013

 

A gyermekgondozási díj fő szabály szerint biztosításhoz kötött, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, melynek célja a gyermekét otthon gondozó, nevelő szülő jövedelmkiesésének pótlása legfeljebb a gyermek két éves koráig. Érdemes tudni, hogy meghatározott esetben biztosítással nem rendelkező személy is jogosult lehet gyedre, továbbá a jogosultak köre sem korlátozódik csupán a vérszerinti szülőkre.

 

Fontos megkülönböztetni a gyedet a szülési szabadság idejére járó terhességi-gyermekágyi segélytől (tgyás vagy tgys), valamint a gyermek 3 éves koráig alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozási segélytől (gyes).

Az alábbiakban a gyed részletes szabályait tekintem át.

 

Biztosításhoz kötött ellátás

 

A  jogosultság feltétele, hogy a szülő az ellátás igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított legyen. A vér szerinti anya esetében a szülést megelőzően kell fennálljon a két éven belüli 365 biztosítási idő. Kedvező szabály, hogy a biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

 

Biztosítottnak tekinthető a Társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvényben felsorolt jogviszony alatt álló személy, így különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyban, egyéni és társas vállalkozói jogviszonyban álló, valamint az álláskeresési járadékban részesülő személy. A biztosításba beleszámít a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz ideje, az egy évnél hosszabb ideje folytatott, nappali tagozaton végzett közép- vagy felsőfokú tanulmányok idejéből 180 nap is, valamint a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának ideje. Eltérően a tgyás szabályaitól, a biztosítás megszűnését követően folyósított tgyás és gyed ideje nem vehető figyelembe az új jogosultság megállapításánál.

 

Érdemes észrevenni, hogy az álláskeresési járadék folyósításának ideje is biztosításnak minősül. Ezért a biztosítás megszűnése esetén érdemes álláskeresési járadékot igényelni, amennyiben fennállnak ennek feltételei, hogy megmaradjon a gyedre jogosultság.

 

Kivételes esetekben biztosítással nem rendelkező vér szerinti anya is jogosult gyedre. Ha ugyanis biztosított volt, amikor a tgyásra való jogosultsága keletkezett, egyúttal gyedre is jogosult lesz akkor is, ha a tgyás folyósítása alatt megszűnik a biztosítási jogviszonya. Feltétel azonban ez esetben is, hogy az anya a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított legyen.

 

A gyedre jogosultak köre

 

Szülőnek minősül a gyed szempontjából a vér szerinti szülőkön felül az örökbefogadó szülő, vagy a gyermeket örökbefogadni szándékozó, aki a gyermeket már saját háztartásában neveli, valamint a szülővel együttélő házastárs, bejegyzett élettárs és a gyám. Minden esetben feltétele a jogosultságnak az is, hogy az igénylő a gyermeket saját háztartásában nevelje. Érdemes kiemelni, hogy nem jogosult gyedre sem a nevelőszülő, sem a helyettes szülő.

 

A jogosultság időtartama

 

A jogosultság kezdete a terhességi-gyermekágyi segély időtartamának lejártát követő nappal kezdődik, amely egyúttal a 24 hetes szülési szabadságnak megfelelő időtartamot követő napot jelenti. A szülési szabadság kiadására a Munka törvénykönyve keretein belül a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó. Az Mt. rendelkezései irányadók a szülési szabadság időtartamának meghatározásakor akkor is, ha a szülő nő tevékenysége egyébként nem tartozik ezen törvény hatálya alá.

 

Ha a gyermeket koraszülöttként egészségügyi intézetben ápolják, gondozzák, a szülést követő egy éven belül arra is van lehetőség, hogy az anya megszakítsa a szülési szabadságot és az igénybe nem vett részt a gyermek intézetből elbocsátása után vegye igénybe. Ilyenkor tolódik a gyed kezdete is.

 

Ha a jogosult nem vett igénybe terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor a gyedre jogosultság kezdőnapjának a szülést követő 168. napot kell tekinteni.

 

A gyed biztosításhoz kötöttsége a jogosultság időtartamában is tükröződik: a vérszerinti anya estében a szülést megelőző, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra jár, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig. Lehetséges a gyed folyósítását megszakítani, például átmeneti munkába állás miatt, azonban ekkor is legfeljebb a gyermek második évének betöltéséig jár az ellátás.

 

Ha az igénylő korábbi gyermekgondozási díjra volt jogosult a gyedre való jogosultságot megelőző 2 évben,  akkor az utóbbi gyed folyósításának ideje nem lehet rövidebb a korábbi gyed időtartamánál. Az utóbbi gyed időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi gyed, tgyás, gyes jogosultsági idejével.

 

A gyermekgondozási díj célja a gyermeket gondozó szülő munkájából való kiesése folytán elmaradt jövedelemének pótlása, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli. Ezért számos olyan esetben nem jár gyed, amikor vagy a gyermek, vagy a jogosult szülő kikerül a háztartásból, vagy nem jön létre jövedelemkiesés. Nem jár például gyermekgondozási díj annak, aki díjazás ellenében munkát végez, vagy személyesen hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet folytat.  Kedvező szabály, hogy nem minősül kizáró oknak a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazás.

 

Annak sem jár gyed, aki munkavégzés nélkül kapja meg teljes keresetét. Ha csak a keresete egy részét kapja meg, akkor az elmaradt kereset után jár a gyed. Nem jár ellátás annak sem, aki valamely rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást.   

 

Ha a gyermek kikerül az igénylő háztartásából, ideértve az ideiglenes hatállyal történő elhelyezést, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételt, a bentlakásos szociális intézményben történő, 30 napot meghaladó elhelyezést, akkor nem jár a szülőnek gyed.

 

Hasonlóképpen kizáró körülmény, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, például családi napközi, bölcsöde, házi gyermekfelügyelet esetén. Kivételt képez a szabály alól a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményben történő elhelyezés. Fontos tehát kiemelni, hogy a gyermek bölcsödében való elhelyezése a gyedre való jogosultság megszűnését jelenti akkor is, ha a szülő nem végez keresőtevékenységet.

 

Végül nem jár gyed arra az időre sem, amíg az igénylő szülő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés-, illetve elzárásbüntetését tölti.