Utólagosan alkotmányellenesnek minősített indokolás nélküli felmentés esetén is van lehetőség jogorvoslatra! E tájékoztatónk az 1992. évi XXIII. tv. 17.§-ának (1) bekezdése alapján elbocsátott köztisztviselőknek és a 2010. évi LVIII. tv. 8.§-ának (1) bekezdés b). pontja alapján felmentett kormánytisztviselők részére kíván jogi segítséget nyújtani. Érdemes pert indítani az alábbi kereseti kérelemben foglaltak szerint: Az Alkotmánybíróság a 8/2011. (II.18.) AB hatarozatában megállallpította, hogy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló tv. 8.§-ának (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 2011. május 31-i hatállyal megsemmisítette. A köztisztviselőkről szóló tv. 17.§-ának (1) bekezdése alapján elbocsátott köztisztviselők tekintetében az AB 29/2011.J(IV.7.) AB határozat a hivatkozott jogszabályhelyet a határozat közzétételét követő nappal semmisítette meg. Az ellenérdekű felek arra hivatkoznak minden esetben, hogy a felmentés közlésekor még nem történt meg az alkotmányellenesé minősítés, így eljárásuk törvényes volt. Azokban az ügyekben, melyek még nem zárultak le, és a keresetlevelet határidőben benyújtották az alábbi indokok alapján van lehetőség a jogérvényesítésre. Amennyiben felperes indítványozza az AB eljárását, azon a jogalapon, hogy folyamatban lévő peres eljárásban, a munkaügyi jogvita elbírálása során nem alkalmazható a felmentés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés a Munkaöügyi Bíróság a per tárgyalását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggeszti. A felfüggesztés nem tartozik mérlegelési jogkörbe, mert az AB-ról szóló 1989. évi XXXII.tv. (Abtv.) 38.§ (1) bekezdése szerint, a bíróság - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett - az Alkotmánybíróság eljárást kezdeményezi, ha az előtte folyamatban lévő ügy elbírálása során olyan jogszabályt vagy közjogi szervezetszabályozó eszközt kell alkalmazni, amely alkotmányellenességét észleli. Az AB az Abtv. 43.§-ának (4) bekezdése értelmében nem csak az alkotmányellenes jogszabály hatályvesztésének, hanem annak konkrét esetben történő alkalmazhatoóságának eltérő időpontjáról is dönthet. Fenti esetekben az AB az alkotmányellenesség miatt megsemmisített jogszabály hatályvesztésének időpontjáról már rendelkezett, az azonban nem feltétlenül érinti az egyéni jogvédelem körét, nem kell egybeesnie a konkrét esetben történő alkalmazhatóság időpontjával. Mivel az AB fenti két határozatában a konkrét alkalmazhatóság körében nem döntött, csak a generális hatályvesztésről, így a korábbi alkotmánybíróosági határozatra figyelemmel sem minősül az alkalmazhatóság kérdése "ítélt dolognak". A bíróságok egyike sem hozhat olyan ítéletet ugyanis, amely alkotmányellenesnek minősített jogszabályon alapul. Ugyanakkor a bíró alkotmányos felhatalmazása nem terjed ki az alkotmányellenesség észlelése esetén sem a jog mellőzésére. A Munkaügyi Bíróság ezért a per tárgyalását felfüggeszti és kezdeményezi az AB eljárását. Az eljárás felfüggesztését elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanis a bíró alkotmányos kötelességének teljesítését korlátozná. Ezért az Abtv. 38.§-ának (1) bekezdésében megállapított hatáskör - a Pp. tételes szabályainak hiányában - eljárási alapját képezi a bíróo alkotmányossági eljárást kezdeményező döntésének, amely döntés ellen nem nyújt jogorvoslatot. Fentiek alapja a 35/2011. (V.6.) AB határozat. Tehát van remény még folyamatban lévő perek esetén...